مدیرکل امور آزمایشگاه ها

                       

نام و نام خانوادگی: مسلم حق شناس

سمت: مدیریت آزمایشگاه های مرکزی و شبکه های آزمایشگاهی

تحصیلات:  مهندسی پلیمر (دانشگاه پلی تکنیک)

شماره تماس: ۴۴۸۶۸۴۴۴-۰۲۱

محل استقرار: مجتمع آزمایشگاهی زکریائ رازی 

 

شرح وظایف: