مدیریت پژوهش و فناوری

مدیر پژوهش و فناوری

دکتر فریبا زمانی هرگلانی

عضوهیات علمی تمام وقت واحد علوم و تحقیقات

تماس: ۴۴۸۶۸۴۴۴-۰۲۱