ریاست

 

دکنر حامد اهری

دانشیار و عضو هیأت علمی تمام وقت دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات

تماس: ۴۴۸۶۸۴۴۴-۰۲۱