ریاست

ریاست مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

دکنر سعید رضائی

عضو هیات علمی تمام وقت واحد علوم وتحقیقات

تماس: ۴۴۸۶۸۴۴۵-۰۲۱