رئیس اداره امور عمومی

رئیس اداره امورعمومی

حمیدرضا حصارکی

فوف لیسانس

شماره تماس : 44868438 - 021