آزمایشگاههای تخصصی


رئیس اداره آزمایشگاههای تخصصی:  

دکتر کامبیز لاریجانی

استادیار  گروه تخصصی شیمی 

شماره تماس : 44868435 - 021
 
آزمایشگاههای تحت نظارت این اداره مشتمل بر آزمایشگاههای تخصصی ذیل می باشند:

- آزمایشگاه تخصصی 1 : NMR

2- آزمایشگاه تخصصی 2 :Chromatography
3- آزمایشگاه تخصصی 3 : Atomic Spectroscopy
4- آزمایشگاه تخصصی 4 : X-RAY Spectroscopy
5- آزمایشگاه تخصصی 5 :   Sample preparation