معرفی کارکنان

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

1

مهرداد

اکبری تبریزی

متصدی امور دفتری

دفتر خدمات فنی

برق

دیپلم

2

مرضیه

امیرزاده گوغری

کارشناس آزمایشگاه

آزمایشگاه زیست شناسی

زیست شناسی

لیسانس

3

سیف اله

بیکی فیروزجائی

انباردار

انبار کالا و ملزومات

ریاضی وفیزیک

دیپلم

4

محمدرضا

خوانساری

کارشناس آزمایشگاه

اداره امور عمومی

فیزیولوژی دامپزشکی

فوق لیسانس

5

هدیه

پراش منزه

کارشناس ازمایشگاه

آزمایشگاه عمومی 4

مدیریت محیط زیست

فوق لیسانس

6

مهدی

خداویسی

کارشناس ازمایشگاه

آزمایشگاه نماتدشناسی

انگل شناسی دامپزشکی

فوق لیسانس

7

شهاب

حاج منصور

رئیس اداره

ازمایشگاههای کشاورزی

آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی

مهندسی کشاورزی

فوق لیسانس

8

سیدحمید

حاجی سیدجوادی

کارشناس ازمایشگاه

آزمایشگاه باغبانی

مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات

لیسانس

9

حمید

فتحعلیان

کارشناس ازمایشگاه

آزمایشگاه شیلات

علوم آزمایشگاهی  دامپزشکی

لیسانس

10

مریم

طالب زاده

کارشناس ازمایشگاه

آزمایشگاه بیولوژی صنایع غذایی

صنایع غذایی