آزمایشگاه زیست شناسی۲

       آزمایشگاه زیست شناسی( عمومی2)

آزمایشگاه های زیست شناسی عمومی 2 جهت برگزاری دروس آزمایشگاهی رشته زیست شناسی با گرایشهای عمومی و جانوری و گیاهی در مقطع کارشناسی طراحی گردیده است که شامل عملیات دروس تشریح و مورفولوژی گیاهی، فیزیولوژی گیاهی و جانوری، ژنتیک، جنین شناسی، بافت شناسی، سیستماتیک گیاهی، میکروبیولوژی، جانورشناسی می­باشد. امکانات این آزمایشگاه ها شامل میکروسکوپ نوری، استریومیکروسکوپ، آون، سیستم مانیتورینگ آموزشی متصل به اینترنت، انکوباتور، بن ماری، ترازو، pH متر، کلنی کانتر، هات پلیت مگنت­دار، شیکر ارلن، شیکر لوله،
هود لامینار، دستگاه آب مقطرگیری، شیکر ملانژور، یخچال (نگهداری نمونه)، مواد شیمیایی و رنگها و محلولها و غیره مورد استفاده رشته زیست شناسی قرار می­گیرد.