آزمایشگاه زیست شناسی۱

       آزمایشگاه زیست شناسی( عمومی1)

 

آزمایشگاه های زیست شناسی عمومی 1 جهت برگزاری دروس آزمایشگاهی رشته زیست شناسی با گرایشهای عمومی و گیاهی در مقطع کارشناسی طراحی گردیده است که شامل عملیات دروس تشریح و مورفولوژی گیاهی، فیزیولوژی گیاهی و جانوری، ژنتیک، جنین شناسی، بافت شناسی، سیستماتیک گیاهی، میکروبیولوژی، جانورشناسی می­باشد. امکانات این آزمایشگاه ها شامل میکروسکوپ نوری، استریومیکروسکوپ، آون، سیستم مانیتورینگ آموزشی متصل به اینترنت، انکوباتور، بن ماری، pH متر،  هات پلیت مگنت­دار، یخچال (نگهداری نمونه)، مواد شیمیایی و رنگ ها و محلول ها، ترازوو غیره مورد استفاده رشته زیست شناسی قرار می­گیرد.