آزمایشگاه شیمی

     آزمایشگاه شیمی

هر ترم تحصیلی 330 نفر دانشجو برای درس های آزمایشگاه شیمی آلی و شیمی فیزیک از دانشکده های کشاورزی، صنایع غذایی، مهندسی شیمی ، پلیمر،پرتوپزشکی،مواد و متالوژی و نفت مراجعه نموده و از امکانات این آزمایشگاه بهره مند می­شوند. این آزمایشگاه ازامکانات و تجهیزات زیر برخوردار است:

اسپکتروفتومتر، pH متر، رفرکتومتر دیجیتال، آون،  پلاریمتردیجیتال، کنداکتومتر، بن ماری، دستگاه آب مقطر گیری، ترازو های دیجیتالی و هود های شیمیایی، و ظروف شیشه ای آزمایشگاهی.