آزمایشگاه محلول سازی

    -  محلول سازی

این آزمایشگاه شامل لوازم خاص محلول سازی مانند ترازو، همزن مغناطیسی، پی پت، پوآر و لوازم شیشه ای آزمایشگاهی خاص می باشد.تمامی دانشجویان بخش آموزشی از این آزمایشگاه بهره مند بوده و محلول های ساخته شده در این آزمایشگاه در اختیار سایر آزمایشگاه ها قرار می گیرد و به دانشجویانی که از دانشکده صنایع غذایی ، دانشکده نفت ، مهندسی متالوژی و مواد ، مرکز تحقیقات فیزیک ، دانشکده فنی ومهندسی، علوم پایه و هوا فضا و مکانیک معرفی می شوند،امکانات آزمایشگاهی مورد نیاز ارائه می شود.