آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

    -  آزمایشگاه شیمی موادغذایی

 

در هر ترم تحصیلی حدود390 نفر دانشجو به این آزمایشگاه جهت واحد های آزمایشگاهی کنترل کیفیت مواد غذایی ، شیمی مواد غذایی و تجزیه مواد غذایی از رشته های مهندسی شیمی (صنایع غذایی ) و تغذیه، مهندسی کشاورزی (علوم و صنایع غذایی) و واحد آزمایشگاهی شیمی آلی از رشته های  گوناگون دانشکده فنی و مهندسی ، نفت و پلیمر مراجعه نموده و از امکانات این آزمایشگاه بهره مند می گردند.

 امکانات و تجهیزات موجود دراین آزمایشگاه عبارتند از :بن ماری، pHمتر، آون، پلاریمتر، رفرکتومتر، اسپکتروفتومتر، هیتر،همزن مغناطیسی، کوره الکتریکی، ترازوهای دیجیتالی، شوف بالن و هات پلیت، دستگاه آب مقطرگیری، یخچال، هودهای شیمیایی وظروف شیشه ای آزمایشگاهی.