آزمایشگاه میکروبیولوژی استاندارد

 آزمایشگاه استاندارد میکروبیولوژی

این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد استان تهران و به منظور انجام آزمون های مربوط به بار میکروبی آبمیوه‌ها و نوشابه های گاز دار تولید داخلی که مشمول استاندارد اجباری می‌باشند راه‌اندازی و تجهیز گردیده است.امکانات و دستگاه های موجود در این آزمایشگاه که دارای گواهی دوره ای کالیبراسیون می‌باشد عبارتند از:
 هود لامینار، آون، انکوباتور، شیکر صفحه‌ای، اتوکلاو، سانتریفیوژ،
pH متر، ترازوی دیجیتالی و بن ماری.