آزمایشگاه بیولوژی دریا

-   آزمایشگاه بیولوژی دریا

انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه­های بررسی آلودگی دریا و آبزیان به فلزات سنگین و مواد نفتی و همچنین مطالعات مولکولی و تنوع زیستی آبزیان در این آزمایشگاه انجام
 می شود. تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از: اکسیژن متر،
pHمتر، هات پلیت، تجهیزات PCR، مایکروویو، ورتکس، حمام بن ماری، میکروسکوپ، استریومیکروسکوپ، ترازوی دیجیتال، فریزر، کلکسیون مرجان - اسفنج ، کلکسیون صدف ها - خار پوستان - شکم پایان ،کلکسیون ماهیان شمال و جنوب.