آزمایشگاه زیست گیاهی

4-    آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی :

 انجام تحقیقات مربوط به رشته زیست‌شناسی‌گیاهی در سطح کارشناسی‌ارشد و دکتری و عملیات دروس مختلف در زمینه‌های فیزیولوژی گیاهی، رده‌بندی گیاهان، تشریح و بافت‌شناسی، کاریولوژی و بیوسیستماتیک و تولید بذرمصنوعی در این آزمایشگاه صورت می گیرد.

انجام تحقیقات مربوط به رشته زیست شناسی گیاهی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه­های فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک، سلولی و تکوینی صورت می­گیرد امکانات این آزمایشگاه شامل هود لامینار، میکروسکوپ نوری، استریومیکروسکوپ، انکوباتور یخچالدار، آون، ترازوهای حساس، همزن مغناطیسی، میکروسانتریفوژ، بن ماری  اسپکتروفتومتر و وسایل و مواد شیمیایی مختلف می باشد.