آزمابیشگاه شیمی فیزیک

 آزمایشگاه شیمی فیزیک :

در این آزمایشگاه دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته شیمی گرایش شیمی فیزیک دروس و تحقیقات مربوط به موضوعات پایان­نامه و رساله­های خود را بصورت عملی انجام می‌دهند. امکانات این آزمایشگاه شامل دستگاه‌های اسپکتروفتومترUV/VIS ،حمام بن ماری، pHمتر، شیکر، هدایت سنج، آون وسایر مواد شیمیایی و دستگاه های مورد نیازمی­باشد.