آزمایشگاه شیمی تجزیه

- آزمایشگاه شیمی تجزیه :

انجام عملیات دروس و تحقیقات دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه

در این آزمایشگاه صورت می‌گیرد.
امکانات این آزمایشگاه شامل دستگاه‌های کروماتوگرافی گازی(GC)،

ترازوهای دقیق، اسپکتروفتومتر
UV/VIS ،
pH متر، سانتریفیوژ و مواد شیمیایی و  وسایل تحقیق در زمینه شیمی می‌باشد.