آزمایشگاه شیمی معدنی

-    آزمایشگاه شیمی معدنی :

 

این آزمایشگاه با فضای کافی جهت انجام عملیات دروس و تحقیقات دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری
رشته شیمی گرایش شیمی معدنی طر
احی شده است.
امکانات این آزمایشگاه شامل دستگاه‌های  دوبار تقطیر آب، آون خلأ،
pH متر، ترازوهای حساس،
وسایل و مواد تهیه نمونه ها وکمپلکس‌های مورد نظر و غیره می باشد.