آزمایشگاه تخصصی ۵

1-  آزمایشگاه تخصصی 5 :( Sample preparation)   مسئول آزمایشگاه: مهدی زجاجی

-        دستگاه ماکرو ویو هضم Microwave Digestion
این دستگاه  مدل
Ethos Plus بوده و توسط شرکت Mileston کشور ایتالیا ساخته شده است.
  

کاربرد : هضم و آماده سازی نمونه های پیچیده با سرعت و دقت بالا در فشار اتمسفری و فشار بالا به کمک امواج مایکروویو.


-        دستگاه مایکرو ویو سنتزMicroSYNTH-Microwave Synthesis   

 مدل دستگاه : IKAکاربرد : انجام و تسریع  واکنش­های شیمیایی و تهیه مواد در فشار اتمسفری و فشار بالا به کمک امواج مایکروویو

 

 

 -        دستگاه Rotary evaporator

   

کاربرد : جداسازی حلال های آلی تحت فشار پایین مدل دستگاه : Heidolp   -     دستگاه تولید آب دیونیزه


کاربرد : تولید آب دیونیزه با هدایت الکتریکی بسیار پایین جهت تهیه محلول های شیمیایی