آزمایشگاههای آموزشی

رئیس اداره آزمایشگاه های آموزشی:  

دکتر هادی گیویان راد

استادیار  گروه تخصصی شیمی 

شماره تماس : 44868449 - 021

Email: mh.givian@srbiau.ac.ir

در این آزمایشگاه ها دروس آزمایشگاهی مقاطع کارشناسی  شامل:

صنایع غذایی(مهندسی کشاورزی، تغذیه و مهندسی شیمی)،
فنی و مهندسی(پلیمر، پرتو پزشکی و هسته ای)،
فیزیک و مکانیک و هوافضا
 مهندسی مواد و نفت
زیست شناسی

انجام کارهای عملی و آزمایشگاه های رشته­های مختلف کارشناسی ارائه می شود و بطورنسبی در هر ترم
 بیش از 2500 نفر- واحد،دانشجو در این آزمایشگاه ها شرکت می نمایند. امکانات این آزمایشگاه ها شامل
تمامی تجهیزات و دستگاه های لازم مطابق با سرفصل دروس می باشد  که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
دستگاه های سوکسله،  هیترهای برقی، همزنهای مغناطیسی،
pHشیکر، پتانسیومتر، آون، هدایت سنج، دستگاه آب مقطرگیری، فر نان پزی، اسپکتروفتومتر، میکروسکوپهای نوری، بن ماری، اتوکلاو، کجلدال و غیره...