آزمایشگاه بیولوژی

      آزمایشگاه بیولوژی (زیست شناسی)

در هر ترم تحصیلی حدود 520 نفر دانشجو به این آزمایشگاه جهت درس های زیست شناسی رشته کشاورزی، بیوشیمی متابولیسم رشته تغذیه ، بیوشیمی مقدماتی رشته تغذیه، شیمی 2رشته فیزیک مهندسی ، شیمی عمومی رشته پلیمر ،شیمی عمومی رشته هوافضا ، شیمی عمومی رشته های مهندسی مواد و هسته ای مراجعه نموده وامکانات آزمایشگاه عبارت است از : دستگاه های بن ماری، یخچال،  pHمتر،آون،شیکر، اسپکتروفتومتر، آب مقطر گیری، اسلاید، سانتریفوژ، میکروسکوپ، هیتر مغناطیسی، سانتریفوژ هماتوکریت  و ظروف شیشه ای آزمایشگاهی.