آزمایشگاه باغبانی

    آزمایشگاه باغبانی :

 

آزمایشگاه باغبانی جهت انجام عملیات دروس مختلف رشته باغبانی در سطح دکتری و کارشناسی‌ارشد وتحقیقاتی مربوطه در زمینه‌های فیزیولوژی گیاهی و مواد تنظیم کننده رشدگیاهی، درختکاری، سبزی‌کاری و گلکاری، تکثیر گیاهان و بیوشیمی طرح‌ریزی شده است.امکانات این آزمایشگاه شامل دستگاه اندازه‌گیری فتوسنتز، هود استریل، ژرمیناتور، استریومیکروسکوپ، دستگاه بن‌ماری، pH متر دیجیتالی، امکانات کشت گیاهان مختلف، میکروسکوپ، انکوباتور، اسپکتروفتومتر، همزن مغناطیسی، کلروفیل سنج، شیکر اوربیتالی، دستگاه ترموسایکلر، الکتروفورز،
شوف بالن
و همچنین مجهز به سرد خانه با ایجاد تغییرات دمایی می‌باشد.