آزمایشگاه میکروبیولوژی

   آزمایشگاه میکروبیولوژی

 در هر ترم تحصیلی حدود350 نفر دانشجو به این آزمایشگاه جهت گذراندن درس های میکروبیولوژی عمومی و میکروبیولوژی مواد غذایی  از رشته کشاورزی مهندسی صنایع غذایی و علوم تغذیه و مهندسی شیمی مراجعه نموده و از امکانات این آزمایشگاه بهره مند می شوند.امکانات و تجهیزات موجود دراین آزمایشگاه عبارتند از: میکروسکوپ، انکوباتور، بن ماری، آون، انواع محیط کشت میکروبی، یخچال، هود های شیمیایی وظروف شیشه ای آزمایشگاهی،  ترازو های دیجیتالی.