تکنولوژی مواد غذایی

    -   آزمایشگاه تکنولوژی مواد غذایی

تعداد دانشجویان مراجعه کننده به این آزمایشگاه در هرترم 300 نفر بوده  و واحد های عملی تکنولوژی غلات ، تکنولوژی قند، صنایع روغن، فرآورده های شیر و صنایع لبنی2  در آن ارائه می شود. امکانات و تجهیزات این آزمایشگاه شامل تمام دستگاه های متداول مانند کوره ، پلاریمتر ،رفرکتومتر ،اسپکترو فتومتر ،اتوکلاو ، میکروسکوپ و غیره می باشد.