آزمایشگاه اپتیک

آزمایشگاه اپتیک IMAGE ANALYSIS & PROCESSING SYSTEM
 این آزمایشگاه با بکارگیری پیشرفته­ترین امکانات اپتیکی جهت سرویس دهی به کلیه رشته­ها تجهیز شده است. امکانات این آزمایشگاه شامل انواع فتومیکروسکوپ و فوتواستریو میکروسکوپ ، سیستم پیشرفته آنالیز تصویری همراه با مانیتور و پرینتر لیزری، دستگاه های آماده سازی نمونه جهت میکروسکوپ الکترونی، دستگاه تهیه آب دوبار تقطیر، آب دیونایز و غیره می­باشد.