آزمایشگاه صنایع چوب

    آزمایشگاه صنایع چوب:

 

در این آزمایشگاه علاوه بر آموزش عملیات دروس مختلف دوره های کارشناسی‌ارشد ودکتری علوم صنایع چوب و کاغذ، تحقیقات مربوط به تشریح و تشخیص چوب ، فیزیک چوب، شیمی چوب، حفاظت از چوب و چوب
خشک­کنی انجام می‌گیرد. این آزمایشگاه دارای میکروتوم، میکروسکوپ، استریومیکروسکوپ، وسایل و مواد شیمیایی رنگ‌آمیزی و تهیه پرپاراسیون از چوب، ترازوهای حساس، هیتر و غیره می‌باشد.