آنالیز مواد غذایی

- آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی :

این آزمایشگاه جهت آنالیز های پیشرفته مواد غذایی به منظور آموزش و پژوهش دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری صنایع غذایی تجهیز گردیده است و امکان ارائه خدمات به بخش خصوصی و سازمانها را دارد. دستگاه های مهم این بخش شامل Texture Analyzer ،ویسکومتر، رفراکتومتر،کدورت سنج، دستگاه آنالیز شیر و دستگاه کروماتوگرافی گازی می باشد.

 

  *‌ عملکرد پژوهشی :   انجام پژوهش  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ،انجام پروژه های تحقیقاتی

 * عملکرد آموزشی :  برگزاری کلاس های آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری