آزمایشگاه صنایع غذایی

-آزمایشگاه صنایع غذایی :

این آزمایشگاه جهت آموزش و پژوهش مرتبط با دوره های کارشناسی ارشد و دکتری صنایع غذایی تجهیز شده است و دارای تمام دستگاه های عمومی جهت استفاده دانش پژوهان عزیز می باشد.

 امکانات این آزمایشگاه  میکروسکوپ، آون، کوره، شیکر انکوباتور، مواد شیمیایی، حمام بن‌ماری، روتاری، سانتریفوژ و سانتریفیوژ ژربر برای اندازه گیری چربی با روش  ژربر، فریزر80- درجه سانتیگراد می‌باشد.