آزمایشگاه بیوتکنولوژی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی:

 

در این آزمایشگاه علاوه بر انجام امور پایان نامه های دانشجویی وبرگزاری کلاس های آموزشی،سرویس دهی به سایر رشته های مرتبط نیز انجام می گیرد.دستگاه های موجود در این آزمایشگاه عبارتند از :دستگاه ترمو سایکلر جهت تکثیر DNA ،دستگاه Real time PCR ، دستگاه های الکتروفورز شامل الکتروفورز افقی جهت بررسی و مشاهده RNA یا DNA تکثیر شده، الکترفورز عمودی جهت جداسازی و بررسی پروتئین های ساختاری و آنزیمی، دستگاه نانودراپ جهت تعیین غلظت DNA،  RNAو پروتئین، هود استریل جهت کشت نمونه ها در شرایط استریل، فریزر 20 و 80- درجه سانتیگراد جهت نگهداری آنزیم ها، دستگاه عکسبرداری و مشاهده DNA و RNA،دستگاه الکترو بلات برای انجام آزمون وسترن بلات.