تکثیر و پرورش آبزیان

آزمایشگاه تکثیر و پرورش آبزیان :

 

این آزمایشگاه برای انجام عملیات دروس مختلف رشته شیلات در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری طرح‌ریزی شده و تحقیقات مربوطه در زمینه‌های تکثیر و پرورش آبزیان، صید و بهره برداری آبزیان، بوم شناسی آبزیان شیلاتی، فرآوری محصولات شیلاتی، بهداشت آبزیان در این آزمایشگاه صورت می‌گیرد.

تجهیزات: میکروسکوپ، استریومیکروسکوپ، فریز درایر، pHمتر، هات پلیت، آکواریوم، ترازو، دستگاه سوکسله، فتواستریومیکروسکوپ، فتومیکروسکوپ اینورت، آون، انکوباتور، انکوباتور شیکردار، ژرمیناتور، دستگاه کجلدال، الکتروفورز.