آزمایشگاه زراعت

آزمایشگاه زراعت:

این آزمایشگاه قابلیت ارائه دروس عملی در مقاطع کارشناسی‌ارشد ودکتری رشته های زراعت، اصلاح نباتات، علف­های هرز، در زمینه های کشت بافت گیاهی، فیزیولوژی علف‌های هرز،تکنولوژی بذر، استخراج DNA، سیتولوژی و غیره را دارا می‌باشد .

 امکانات این آزمایشگاه شامل انواع دستگاه های اندازه‌گیری سطح برگ‌، رطوبت‌سنج ، شیکرلوله، انواع ترازوهای حساس،pH متر، EC متر، ژرمیناتور، دستگاهPAR (اندازه گیری میزان تشعشع  فعال فتوسنتزی) انکوباتوریخچالدار، همزن، دستگاه ترموسایکلر، میکرو سانتریفوژ، فریزر 20- درجه سانتی گراد، هود شیمیایی، هود لامینار، میکروسکوپ و استریومیکروسکوپ می‌باشد.