مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی

 

دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) با دتکتور NPD و ECD در مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی راه اندازی گردید.
دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) با دتکتور NPD و ECD در مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی راه اندازی گردید.
شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۱۹
مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی برای پنجمین سال متوالی موفق به تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار استاندارد شد.
مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی برای پنجمین سال متوالی موفق به تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار استاندارد شد.
شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۱۴
اخذ گواهی آزمایشگاه همکار استاندارد در دامنه جدید کمپوست و ورمی کمپوست توسط مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی صورت گرفت.
اخذ گواهی آزمایشگاه همکار استاندارد در دامنه جدید کمپوست و ورمی کمپوست توسط مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی صورت گرفت.